EA SPORTS FC 24לקבלת קוד למשחק תקנון פעילות

1.                 הגדרות  

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:  

בנדא מגנטיק בע"מ

 

"החברה "  

אדם  העונה על כל אלה : ( 1) מלאו לו 18 ( שמונה  עשר ה ) שנים ( ;2) הינו  אזרח ישראל ( ;3)  עמד  בכל תנאי מתנאי תקנון זה, לרבות מילוי אחר המשימות והבקשות השונות שהציבה החברה כחלק מהפעילות ( 4)  מסר את פרטיו האישיים לחברה בעמוד הפעילות  ו/או בכל דרך אחרת ;  

 

 

" המשתתף" 

 

 

 

אתר פעילות  ייעודי שכתובתו

https://brands.benda.co.il/xbox

 

 

" עמוד  הפעילות" או "דף המותג "

 

28.09.23 עד 08.10.23

(מוגבל 1000 יחידות)

להלן   תקופה   זו   תכונה : " תקופת   הפעילות "  בהתאם   לפירוט   בהסכם   זה ו בכפוף  לאמור  להלן .

 

החברה  רשאית לשנות  את  תקופות ה פעילות  ו/או להאריכה , לקצר ה, לבטל ה  או   להקפיאה  באופן   זמני   ו/או  מוחלט ,  בהתאם   לעדכונים   אשר   יפורסמו   על  ידי  החברה  ו / או מי  מטעמה  בדף  המותג  ויוטמעו  בתקנון המעודכן , ולמשתתף ו / או למי מטעמו  לא  תעמוד  כל  טענה  ו / או תביעה  ו/ או דרישה  כלפי  החברה  בגין כך.

 

" תקופת הפעילות "

לקוח אשר רכש קונסולה מדגם XBOX SERIES S/X מהיבואן בנדא מגנטיק בע"מ

 

" הזוכה "

 

קוד למשחק EA SPORTS FC 24   בחנות מיקרוסופט

קבלת הקוד מותנה בזמן ההרשמה להרחבת אחריות לשנתיים  

 

" ההטבה " 

 

תקנון  זה  כפי  שיעודכן  מעת  לעת  כמפורט  להלן .  

 

" התקנון " או  

" תקנון  המבצע " 

 

 

2.                 כללי

2.1.             התנאים  בתקנון  זה  מהווים  את  מסגרת  ההתקשרות  בין  החברה  לבין  המשתתף ו/או הזוכה ,  לפי  העניין ,   והם   תנאי   להשתתפות   במבצע   ( להלן מעתה:  " המצטרף ") .  בהצטרפותו   של   כל   אחד  מהמנויים  לעיל  למבצע , הוא  מצהיר  כי  קרא  את  התנאים  ויהיה  כפוף  להם . 

2.2.             בכל  מקרה  של  סתירה  ו / או  אי  התאמה  כלשהי  בין  הוראות  תקנון  זה  לפרסומים  אחרים  כלשהם  בדבר  המבצע , לרבות  בדף  המותג  ו / או  בכל  דרך  אחרת , למעט  הודעה  מטעם  החברה  בדבר  שינוי  תקנון  זה , תגברנה  הוראות  תקנון  זה  לכל  דבר  ועניין .

2.3.             תשומת ליבו של  המצטרף   מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך  הפעילות   יעודכן התקנון.  התקנון המעודכן יהיה  בעמוד   הפעילות   שהוקם   לפעילות .  נוסחו   המחייב   של   התקנון   בכל   עת   הוא  הנוסח  המעודכן  שפורסם  כאמור , אף  אם  ה מצטרף  או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.  

2.4.             לא   ניתן   לערער   על   תוצאות   ה פעילות   ו / או   על   כל   עניין   הנוגע   אליהם ,  וקביעתה   של   החברה  בעניין  זה  תהא  סופית  ומוחלטת  ואין  אחריה  דבר . 

2.5.             בתקנון המבצע  השימוש הינו בלשון זכר  יחיד  לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.  

 

 

 

3.                 ההשתתפות בפעילות

3.1.             תיאור שלבי  הפעילות במסגרת תקופת הפעילות

3.1.1.         שלב   ראשון:  רכישת מכשיר מדגם  XBOX SERIES S/X של היבואן בנדא מגנטיק בע"מ (על הרכישה להתבצע בין התאריכים  28.09.23  –  08.10.23  בקניה מחנויות המשווקים המורשים  במדינת ישראל)

3.1.2.         שלב   שני  –   1000 הרוכשים  הראשונים  אשר  רכשו  את המכשיר והעלו לאתר הפעילות את חשבונית  הרכישה והמספר הסריאלי (מופיע על המכשיר) ,  יהיו זכאים לקבלת קוד למשחק 24 EA SPORTS FC  במתנה בהתאם לתנאי תקנון זה . 

הזנת החשבונית והמספר הסריאלי יתאפשרו  בין התאריכים  28.09.23 –08.10.23 

3.1.3.         שלב   שלישי  –לאחר  תקופת סיום המבצע   בנדא   אחראים לשלוח  למשתתף  את  ההטבה  במידה בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה

3.2.             החברה או מי מטעמה תיידע את  המשתתף   על  זכייתו    עד  4  ימי עסקים מיום השארת הפרטים כאמור לעיל . ( במידה   ונבחר   לזוכה   על ידי החברה    בהתאם להוראות סעיף  4  להלן )   כל זאת  בעזרת   או  הודעה   פרטית  בדף   ה מותג ו /או  יצירת  קשר   דרך   הפרטים  שהשאירו  המשתתפים  (" ההודעה "). 

3.3.             יובהר   כי האחריות על  מסירת   פרטים   נכונים , באופן מדויק ומלא, חלה אך ורק על  המצטרף  ולחברה לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים,  ולרבות בגין אי -קבלת הודעות מטעם החברה  עקב   כך . 

3.4.             יובהר   ויודגש,  כי בחירת  המשתתפים  ולאחר מכן  גם  הזוכים  על  ידי  החברה   הינה  סופית , חלוטה , בלתי  ניתנת  לתביעה  ו/ או לערעור . 

4.                 איתור הזוכה  וקבלת  הפרס  

4.1.             לאחר   בחירת   הזוכה   המאומת , תיצור החברה  ו / או מי מטעמה קשר  עימו   על פי הנתונים שנמסרו   לה   כאמור   לעיל .  במידה ולא יאותר הזוכה (לאחר מספר ניסיונות בודדים לאתרו) יאותר הזוכה הבא אחריו בהתאם לסדר כרונולוגי של המשתתפים.

 

 

5.                 הפרסים

5.1.             מובהר ומודגש בזאת, כי קבלת הפרסים הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה  

5.2.             החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים   לעיל ו/או את כמותם   ו/או להוסיף עלי הם  פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו ב דף  המותג , כהגדרתו לעיל. האמור בסעיף זה חל גם לאחר הכרזת הזוכה.

5.3.             במידה ויחול שינוי בפרס עליו הוכרז, לא תהיה לזוכה  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

5.4.             המשתתפים ו / או הזוכים מסכימים, כי בכל מקרה בו יחול שינוי במועד קבלת הפרס ו/או בכל מקרה בו תחליט החברה לשנות ו/או לבטל את הפרס, לפי העניין, לא יראו בכך כהפרה של תקנון זה ו/או כנסיבות בגינן זכאים המשתתפים  בפעילות   לסעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או

תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, לרבות כל טענה או דרישה לפרס חלופי ו/או פיצוי כלשהם .

5.5.             הפרס שיחולק במסגרת מסלול זה אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר .

6.                 פטור מאחריות

6.1.             המשתתף   ו/או הזוכה  מצהיר   בזאת ,  כי   אין   ולא   תהיה   לו   ו / או   למי   מטעמו ,  כל   טענה   ו / או  דרישה   ו / או   תביעה   כלפי   החברה ,  מנהליהן ,  עובדיהן ,  ומי   מטעמן ,  בכל   הקשור   והמתייחס  למבצע ,  להשתתפות   ( או   אי   ההשתתפות )  בו   ו / או   לזכייה   בו .  המשתתף   מצהיר   בזאת ,  כי התחייבותו  זו  הנה  בלתי  חוזרת  ובלתי  ניתנת  לביטול  או  לשינוי .

6.2.             ההשתתפות  במבצע   הינה   באחריותו   הבלעדית   של   המשתתף , בנדא לא   תשא   באחריות   לכל   נזק  

( לרבות   נזק   גוף ),  הפסד ,  אבדן   או   הוצאה   מכל   מין   וסוג   שייגרמו   למי   מן   המשתתפים   ו/או הזוכים , והקשור , במישרין  או  בעקיפין , עם  המבצע . 

6.3.             המשתתף   מצהיר ,  מסכים   ומאשר   כי   ידוע   לו   כי   מבצע   זה ,  הנערך   בהתאם   לתקנון   זה ,  משלב  מרכיבים  של  שעשוע  ואף  הנאה  שהוענקו  לו  עם  השתתפותו  במבצע  וכי  יתכן  כי  על  אף  מאמצי  החברה , עשויים  להתרחש  אירועים  ו / או  שיבושים  ו / או  הפרעות  ו / או  תקלות , אשר  יש  בהם  כדי  למנוע  מהמשתתף  מלזכות  בפרס  ו / או  מל ממש  את  הפרס , והמשתתף  מסכים  לפטור  את  החברה  ו / או  העוזרת  לחברה  מכל  טענה  ו / או  דרישה  ו / או  תביעה , ולא  יהיה  זכאי  לכל  פיצוי , שיפוי  או  סעד  בגינם . 

6.4.             החברה  ו / או  מי מטעמה  אינן  מתחייבות  שהמבצע  לא  יופרע  או  יתקיים  כסדרו  ללא  מגבלות  או  הפסקות ,  ינוהל   ללא   טעויות ,  יהיה   חסין   מפני   נזקים ,  קלקולים ,  אי   דיוקים ,  שגיאות   ותקלות .

מובהר  בזאת , כי  בכל  אחד  מהמקרים  המפורטים  בסעיף  זה  לעיל , תהא  החברה  לפי  שיקול  דעתה  הבלעדי   רשאית   לנקוט   כל   צעד   על   מנת   למזער   ו / או   לנטרל   את   האמור ,  לרבות   להפסיק   את  המבצע   טרם   תום   תקופת   המבצע   ו / או   לבטל   את   המבצע   כליל   ו / או   לנקוט   בכל   צעד   אחר , ולמשתתף  לא  תעמוד  כל  טענה  ו / או  תביעה  ו / או  דרישה  כלפי  החברה  ו / או  העוזרת  לחברה  ו / או  מי  מטעמן  בקשר  עם  האמור .

6.5.             מבלי   לגרוע   מכלליות   האמור   לעיל ,  מובהר   כי   עיבוד   הנתונים   במסגרת   המבצע   נסמך   על  האפליקציה   שאינה   בבעלות   החברה ,  ואשר   אינה   חסינה   מכל   טעות   או   תקלה .  החברה   אינה  מתחייבת   כי   המבצע   יתנהל   ללא   תקלה ,  שגיאה , " נפילה "  או   טעות ,  ולמשתתף   לא   תהיה   כל  טענה  או  תביעה  כתוצאה  או  בקשר  לכך . כמו  כן , מודגש , כי  פעולת  האפליקציה  כפופה  לזמינות  ולתקינות  של  רשת  האינטרנט , ולפיכך  לא  תהיה  למשתתף  כל  טענה , דרישה  או  תביעה  בגין  כל  נזק , אבדן , הפסד , פגיעה  בסיכויים  או  הוצאה  שייגרמו  לו  עקב  טעות , נפילה , שיבוש , איחור  או תקלה  שנבעו  מרשת  האינטרנט  כאמור . 

6.6.             בכל   מקרה   בו   יוכח   כי   תקלה ,  פגיעה   או   רשלנות   של   המשתתף   מנעה   ממנו   מלהשתתף   במבצע  ו / או   מלזכות   בפרס   ו / או   לממש   את   הפרס ,  תהיה   החברה   ו / או   העוזרת   לחברה   הבינלאומית  פטורות  מאחריות .

6.7.             החברה , העוזרת  לחברה , מנהליהן , עובדיהן  וכל  מי  מטעמן , אינם  אחראים  בכל  צורה  שהיא  לגבי  נזקים , הוצאות  או  תקלות  כלשהן  במימוש  הפרסים  במסלול  זה , לרבות  אך  מבלי  למעט , תקלות  מכל   מין   וסוג   שהוא   בעת   מימוש   הפרסים ,  או   עקב   גורמים   שאינם   תלויים   בהן ,  לרבות   כוח  עליון  כגון : שביתות , מזג  אויר , מלחמה , וכדומה . 

6.8.             כל  גריעה  מתנאי  המבצע  – עד  כדי  ביטולו  – עקב  אירוע  ו / או  מעשה  ו / או  מחדל  ו / או  נסיבות  שאינן  בשליטת  החברה , לא  ייחשבו  להפרה  של  תקנון  זה  מצד  החברה  ו / או  העוזרת  לחברה  ולא  יזכו  את  המבקש  להשתתף  או  המשתתף  בכל  סעד  ו / או  זכות  ו / או  תרופה  כנגדה .

6.9.             מובהר   בזאת ,  כי   החברה   ו / או   העוזרת   לחברה   ו / או   אינן   אחראיות   לאיכות   או   טיב   הפרס . מימוש   ו / או   אי -מימוש   הפרס   הראשון   יהיה   באחריות   הזוכה   בלבד   או   הספק ,  לפי   העניין , ובהתאם  להוראות  כל  דין , ולמשתתף  ו / או  למי  מטעמו  לא  תעמוד  כל  דרישה  ו / או  תביעה  ו / או

טענה   כלפי   החברה   ו / או   מי   מטעמה   ככל   שייגרם   לו   ו / או   למי   מטעמו   נזק  ו / או   פגיעה   ו / או הוצאה  ו / או  הפסד  בקשר  לשימוש  ו / או  מימוש  ו / או  אי -מימוש  הפרס  בו  זכה . 

6.10.          מבלי  לגרוע  מכלליות  האמור  לעיל , החברה  ו / או  העוזרת  לחברה  ו / או  מי  מטעמן  ו / או  לא  יהיו  אחראיות   לכל    נזק   ( לרבות   נזק   גוף ),  הפסד ,  אבדן ,  תקלה   או   הוצאה   מכל   מין   וסוג   שייגרמו  בקשר  עם  מימוש  הפרס . למען  הסר  ספק , החברה  והעוזרת  לחברה , מנהליהן , כל  מי  מטעמן  יהיו  פטורות   באופן   סופי   ומוחלט   מכל   טענה ,  דרישה   ותביעה   בקשר   עם   האמור   לעיל ,  כל   הנובע  ממנו   וכל   עניין   בקשר   אליו .  יודגש ,  כי   החברה   ו / או   אינן   אחראיות   בשום   צורה   ואופן   לרכושם  האישי   של   הזוכה   ו / או   מי   מטעמו ,  לרבות   כסף ,  תכשיטים ,  ביגוד   וציוד ,  ואין   היא   ומי   מטעמה  בחזקת   שומר   לעניין   זה .  ככל   שיינזק   או   ייגנב   רכוש   זה   או   איזה   חלק   ממנו ,  תהיינה   החברה  פטור ה  מכל  אחריות  וחבות .

6.11.          החברה   ו / או   העוזרת   לחברה   אינן   אחראיות   ולא   יהיו   אחראיות   באופן   כלשהו   לפעילותה  התקינה   של   רשת   הטלפוניה   או   האינטרנט   על   כל   רכיביהן   ולא   תישאנה   באחריות   להפסקות , תקלות ,  הפרעות ,  ניתוקים ,  נזקים ,  הוצאות ,  איחורים ,  מניעת   רווח ,  וכיו " ב ,  אשר   יגרמו למשתתפים , במישרין  או  בעקיפין . מבלי  לגרוע  מכלליות  האמור , המשתתפים  מצהירים  כי  ידוע  להם   שההשתתפות   בפעילות   כפופה   לזמינות   ותקינות   רשת   האינטרנט   ועל   כן   לא   יהיו   רשאים  להעלות   כנגד   החברה   ו / או   העוזרת   לחברה   ו / או   כל   טענה   ו / או   תביעה   ו / או   דרישה   בגין   נזק  שייגרם  עקב  טעות , תקלה , איחור , כשל  טכני , או  אחר .

 

7.                 הצהרות  והתחייבויות המשתתף  

מבלי   לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין,  המצטרף ,  לפי   העניין ,   מצהיר ומתחייב כלפי החברה  כי : 

7.1.             כל  הפרטים  שמסר  הינם  נכונים  ומדויקים .

7.2.             כי   ימלא   את   כלל   ההוראות   והמשימות   שהציבה   החברה   במסגרת   הפעילות .  המשתתף   מודע   כי  הוראות   אלו   עשויות   להשתנות   תוך   כדי   הפעילות   והינו   מתחייב   למלא   אחר   הוראות   החברה .

המשתתף   מודע   כי   החברה   יכולה   לפסול   את   השתתפותו   על   פי   דעתה   האישית   ומכל   סיבה  שהיא  ולמשתתף  לא  תהיה  כל  תלונה  על  כך .

7.3.             יידוע  לו  ש בחירת  הזוכה  בסיום  תקופת  המבצע  הנה  סופית , חלוטה , בלתי  ניתנת  לתביעה  ו / או  לערעור  ומחייבת . 

7.4.             הוא   יישא   בכל   אחריות ,  מפורשת   ומכללא ,  ויפצה   וישפה   את   החברה   ו / או   את   מנהליה   ו / או  עובדיה   ו / או   מי   מטעמה ,  מיד   עם   דרישתה   הראשונה   לעשות   כן ,  בגין   כל   נזק   ( לרבות   נזקים  ישירים ,  עקיפים ,  נסיבתיים ,  תוצאתיים ,  הפסדי   רווחים   ופגיעה   במוניטין ),  הפסד ,  אובדן , הוצאות ,  מכל   מין   וסוג ,  וכן   הוצאות   משפט   ושכ " ט   עו " ד ,  בגין   כל   טענה   דרישה   ו / או   תביעה  הנובעת   ממעשה   ו / או   מחדל   שלא   כדין   הקשורים   בדרך   כלשהי   להפרה   במישרין   ו / או   בעקיפין  של  תקנון  זה .

7.5.             הזנת הפרטים האישיים וכן הפרטים הנדרשים לצורך השתתפות בפעילות כאמור לעיל הינן באחריות בלעדית ומלאה של המשתתף ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה כנגד החברה או/ו מי מטעמה.  

 

8.                 שונות

8.1.             החברה   תהיה   רשאית   למסור   כל   מידע   אשר   יידרש   ממנה   על   פי   חוק   ו / או   על   פי   הוראה   של  רשות  מוסמכת .

8.2.             בנוסף   ומבלי   לגרוע   מ יתר   הוראות   תקנון   זה ,  הזוכה  מסכים ומאשר כי דבר  השתתפותו   ו / או זכייתו  במבצע , אפשר  שיסוקרו , יצולמו  וישודרו , באמצעי  תקשורת , לרבות  בטלוויזיה , בשילוט ,

בעיתונות ,  ב דף   המותג  ובאתרי   אינטרנט   אחרים ,  וכי   בעצם   השתתפות ם  במבצע מביע ים המשתתפים   את הסכמת ם   לפרסום ו/או  צילום   שמם   ותמונותיהם   במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.  

8.3.             בכל   מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף  במבצע   ו/או מלזכות בפרס במסגרת  המבצע ,  יוגבל   הפיצוי   לו   יהיה   זכאי   לגובה  עלות  הגלישה  באינטרנט  על  מנת  להיכנס  ל אפליקציה .

8.4.             ה מבצע   אינ ו   קשור, ממומ ן ,  נתמ ך   או מנוהל על ידי פייסבוק. כל המידע אשר יימסר על -ידי המשתתף יימסר לחברה ולעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן, ולא לפייסבוק. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך קידום מכירותיה של החברה בלבד.  למשתתף   ו / או  למי  מטעמו  לא  תעמוד  כל  טענה  ו / או תביעה  ו / או דרישה  כלפי  פייסבוק  ו / או מי  מטעמה  בקשר  עם  מבצע  זה . 

8.5.             הדין   החל   על   תקנון   זה   וכל   הנובע   ממנו   הוא   הדין   הישראלי   בלבד .  סמכות   השיפוט   הייחודית  נתונה   לבתי   המשפט   המוסמכים   בתל -אביב.  תקופת   ההתיישנות   לכל   תביעה   נגד   החברה   ו / או ה עוזרת  לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות ב מבצע  הינה שנה ממועד סיומה .

8.6.             פרטי התקשרות : באמצעות שירות לקוחות בנדא.  

 

 

שירות לקוחות : 073-260699 | xboxpromotion@benda.co.il | המסיק 13 פ.ת עמק חפר | © 2023 כל הזכויות שמורות בנדא מגנטיק בע"מ